AD8400_8引脚电压不正确

wangmigooo 在 2013-3-19 建立的文件最後由wangmigooo在2013-3-19修改
版本 2顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

我仍在利用以下配置测试AD8400 100kohm版本:

Pin1 (B1) = GND  Pin2 (GND) = GND  Pin3 (!CS) = NC   Pin4 (SDI) = NC  Pin5 (CLK) = NC   Pin6 (VDD) = 5V   Pin7 (W1) = NC

Pin8 (A1) = 具有100kohm上拉电阻,拉至5V

采用此设置,Pin8 (A1)的电压为0.686V。我认为它应当是2.5V。我检查了所有连接,Pin1 (B1)在圆点附近。哪里有问题呢?我认为此电路配置没有错误,但为什么引脚8的电压不正确?

附件

    結果